Lớp Trung cấp dành cho những học viên đã trải qua ít nhất 6 tháng học và đã qua bài kiểm tra của lớp cơ bản và lớp Trung cấp dự bị.

Lịch học Nhấn vào đây